Saturday, March 11, 2017

2771. Tranh TRƯƠNG VŨ: XUÂN TRONG CÔNG VIÊN sơn dầu trên bố, 24" X 36", thực hiện năm 2012


Tranh
TRƯƠNG VŨ


XUÂN TRONG CÔNG VIÊN
sơn dầu trên bố, 24" X 36", thực hiện năm 2012