Saturday, February 18, 2017

2741. Tranh TRƯƠNG THỊ THỊNH: Ánh hồng trên sông sơn dầu trên bố, 24" x 36", 1990


Tranh
TRƯƠNG THỊ THỊNH


Ánh hồng trên sông
sơn dầu trên bố, 24" x 36", 1990