Monday, February 13, 2017

2737. Tranh ĐINH TRƯỜNG CHINH Ý nghĩ - Oil on canvas - tháng 2.2017

t r a n h
đinh trường chinh


Ý  N G H Ĩ
oil on canvas - đinh trường chinh – tháng 2.2017