Wednesday, January 11, 2017

2698. Tranh ĐINH TRƯỜNG CHINH Tĩnh vật ngày lạnh

t r a n h
đinh trường chinh


TĨNH VẬT NGÀY LẠNH
sơn dầu đinh trường chinh – tháng 1.2017