Saturday, January 7, 2017

2698. Tranh ĐINH CƯỜNG Người đàn đại hồ cầm

t r a n h
đinh cường


NGƯỜI ĐÀN ĐẠI HỒ CẦM
Mực đen và cà phê trên giấy plast (2014)