Wednesday, January 4, 2017

2687. Tranh ĐINH TRƯỜNG CHINH: Mùa đông của tôi


t r a n h
đinh trường chinh


MÙA ĐÔNG CỦA TÔI
sơn dầu đinh trường chinh – tháng 1.2017
(Mùa đông ở Mỹ bắt đầu từ 21.12.2016 và kết thúc vào 19.3.2017)