Sunday, January 1, 2017

2679. Tranh ĐINH TRƯỜNG CHINH Tĩnh vật đầu năm


t r a n h
đinh trường chinh


TĨNH VẬT ĐẦU NĂM
sơn dầu đinh trường chinh – tháng 1.2017