Tuesday, December 20, 2016

2662. Thơ TRẦN HOÀI THƯ Trong căn nhà 719Thơ và ảnh Trần Hoài Thư - New Jersey, 20.12.2016