Friday, December 16, 2016

2653. Tranh ĐINH CƯỜNG : NOCTURNE sơn dầu trên giấy 18” x 20”

t r a n h

ĐINH CƯỜNGNOCTURNE
sơn dầu trên giấy 18” x 20” • 1999