Friday, December 2, 2016

2630. NGUYỄN THÁI PHƯƠNG: Slideshow ĐINH CƯỜNG, MỘT ĐỜI PHỤNG HIẾN

1

Đinh Cường,
một đời phụng hiến

______________________________________________


Slideshow do NGUYỄN THÁI PHƯƠNG thực hiện.
Bấm vào ảnh dưới đây để xem slideshow (48 phút)Bấm vào đường dẫn dưới đây
để vào trang YouTube của Nguyễn Thái Phương:
phuong nguyen