Wednesday, November 23, 2016

Giới thiệu sách mới: hai tập truyện ngắn của Nguyễn Thị Huế Xưa: NHỊP THỞ MỖI NGÀY & ĐƯA EM ĐI HẾT MIỀN TEXASGIỚI THIỆU SÁCH MỚI

NHỊP THỞ MỖI NGÀY
Tác giả: Nguyễn Thị Huế Xưa


Sách dày 212 trang, gồm 25 truyện ngắn
Nhà xuất bản Phố Văn – 2016


ĐƯA EM 
ĐI HẾT MIỀN TEXAS
Tác giả: Nguyễn Thị Huế Xưa


Sách dày 232 trang, gồm 21 truyện ngắn
Nhà xuất bản Phố Văn – 2016

Muốn có sách xin liên lạc với tác giả:
nguyenthihuexua@ymail.com