Saturday, November 26, 2016

2614. Tranh NGUYỄN SÔNG BA: Chiều qua Lăng Cô (Huế) & Chiều qua Tuy Hòa (2)


t r a n h

nguyễn sông ba CHIỀU QUA TUY HÒA (2)
sơn dầu nguyễn sông baCHIỀU QUA LĂNG CÔ (HUẾ)
sơn dầu nguyễn sông ba