Saturday, November 19, 2016

2603. Tranh NGUYỄN TRỌNG KHÔI: NGUYỄN THỊ THANH BÌNH VỚI MAGNOLIA


t r a n h
nguyễn trọng khôiNGUYỄN THỊ THANH BÌNH VỚI MAGNOLIA
oil on canvas 24" x 30" • 2016