Monday, November 7, 2016

2586. Tranh TRƯƠNG VŨ: NGÀY NÀO TRÊN SÔNG NƯỚC acrylic trên bố, 30" x 40", thực hiện năm 2016


T r a n h
TRƯƠNG VŨ


NGÀY NÀO TRÊN SÔNG NƯỚC
acrylic trên bố, 30" x 40", 
thực hiện năm 2016