Tuesday, November 1, 2016

2559. Tranh ĐINH TRƯỜNG CHINH Chiều Halloween quanh đâyt r a n h 
đinh trường chinh


CHIỀU HALLOWEEN QUANH ĐÂY
Tranh acrylic - đtc – tháng 10.2016