Sunday, October 30, 2016

2557. Tranh ĐINH TRƯỜNG CHINH : Mùa thu trên mái nhà


t r a n h
đinh trường chinh


MÙA THU TRÊN MÁI NHÀ
acrylic on canvas - đtc - tháng 10.2016