Wednesday, October 26, 2016

2546. Tranh ĐINH TRƯỜNG CHINH Mùa thut r a n h

đinh trường chinhM Ù A  T H U
oil on canvas - đtc