Monday, October 24, 2016

2544. Tranh TRƯƠNG VŨ: VÂN CẨU sơn dầu trên bố 20" x 16" thực hiện tháng 10.2016.


T r a n h
TRƯƠNG VŨ


VÂN CẨU
sơn dầu trên bố 20" x 16"
thực hiện tháng 10.2016.