Tuesday, October 18, 2016

2529. ĐINH TRƯỜNG CHINH: VÙNG NÚI MÙA THU Ở VIRGINIA & BỐ CỤC Ở SHENANDOAH


t r a n h  
đinh trường chinh

VÙNG NÚI MÙA THU Ở VIRGINIA
Acrylic on canvas - đtc


BỐ CỤC Ở SHENANDOAH
Acrylic trên giấy - đtc