Thursday, October 13, 2016

2521. Tranh ĐINH TRƯỜNG CHINH Chân dung Bob Dylan


t r a n h
đinh trường chinhCHÂN DUNG BOB DYLAN
Sơn dầu trên bố - tháng 10.2016 - đtc