Thursday, October 13, 2016

2520. Chân dung Bob Dylan Ghi nhanh bởi Đinh CườngT r a n h

ĐINH CƯỜNGCHÂN DUNG BOB DYLAN
Mực đen trên giấy báo
Ghi nhanh bởi Đinh Cường