Sunday, October 9, 2016

2510. Tranh TRƯƠNG VŨ MỘT GÓC ĐẦM SEN Sơn dầu trên bố 30" x 24". Thực hiện năm 2010.


t r a n h

TRƯƠNG VŨMỘT GÓC ĐẦM SEN
Sơn dầu trên bố 30" x 24".
Thực hiện năm 2010.