Saturday, October 8, 2016

2508. NGÀY VĂN HỌC KHAI CHIẾN VỚI VĂN Ba Cận Thị tường trình từ mặt trận SG (1966)


NGÀY VĂN HỌC
KHAI CHIẾN VỚI VĂN
Ba Cận Thị tường trình từ mặt trận SG (1966)

Mặt trận xảy ra tại Saigon vào mùa hè năm 1966. Văn Học đứng đầu là nhà văn Duyên Anh (DA), đặt bản doanh là mục Chân Trời Văn Học. Tạp chí Văn với chủ soái là Mõ Làng Văn, đặt tổng hành dinh chỉ huy “Quét Sân Đình”. 


Bản doanh cùa Mõ Làng Văn

Bản địa của Duyên Anh

        Đọc tiếp...