Tuesday, October 4, 2016

2496. CHIỀU NEW DELHI Nhạc và lời Phạm Cao Hoàng Tiếng hát Nguyễn Trọng Khôi


CHIỀU 
NEW DELHI
Nhạc và lời Phạm Cao Hoàng
Tiếng hát Nguyễn Trọng Khôi

Bấm vào ảnh dưới đây để nghe: