Friday, September 30, 2016

2491. Tranh TRƯƠNG THỊ THỊNH


t   r   a   n   h

TRƯƠNG THỊ THỊNHCHÂN DUNG BÀ TRƯƠNG HỒNG SƠN
Sơn dầu trên bố 18" x 24".
Thực hiện tháng giêng 1975.
(Sưu tập của gia đình THS)