Saturday, September 24, 2016

2483. Tranh NGUYỄN TRỌNG KHÔI: MỌI CON ĐƯỜNG ĐỀU DẪN VỀ THUNG LŨNG Oil on linen 12 x 14 in • Hommage à Đinh Cường



T r a n h

Nguyễn Trọng Khôi



MỌI CON ĐƯỜNG ĐỀU DẪN VỀ THUNG LŨNG
Oil on linen 12 x 14 in • Hommage à Đinh Cường