Saturday, September 17, 2016

2468. Tranh NGUYỄN QUANG CHƠN: Tâmt r a n h

nguyễn quang chơn
TÂM – sơn dầu Nguyễn Quang Chơn – tháng 8.2016