Sunday, July 31, 2016

2434. Tranh ĐINH TRƯỜNG CHINH Nắng chiều


t r a n h
đinh trường chinh 

N Ắ N G   C H  I Ề U
Oil on canvas • đinh trường chinh  (2016)