Sunday, July 17, 2016

2418. Tranh ĐINH TRƯỜNG CHINH Mưa mai - Acrylic on canvas (2016)


t r a n h
đinh trường chinh 


M Ư A  M A I
Acrylic on canvas • đinh trường chinh  (2016)