Wednesday, July 13, 2016

2410. Tranh ĐINH TRƯỜNG CHINH Nỗi buồn Pháp


t r a n h
đinh trường chinh 


NỖI BUỒN PHÁP
Acrylic on canvas • đinh trường chinh