Monday, July 4, 2016

2399. Tranh ĐINH TRƯỜNG CHINH: Chân dung Đinh Cường / Người đội nón xanh đi trong rừng buổi chiều


t r a n h
đinh trường chinh


CHÂN DUNG ĐINH CƯỜNG
July 2016 - đinh trường chinh


NGƯỜI ĐỘI NÓN XANH ĐI TRONG RỪNG BUỔI CHIỀU
July 2016 - đinh trường chinh