Wednesday, June 29, 2016

2392. Chân dung Phạm Cao Hoàng Duyên vẽ • Tháng 6.2016t r a n h  c ủ a

D U Y Ê N
chân dung Phạm Cao Hoàng
Duyên vẽ   •   Tháng 6.2016