Friday, June 10, 2016

2364. Thơ TRẦN HOÀI THƯ Bookmark


B O O K M A R K
T r ầ n  H o à i  T h ư

Một trang từ "Kẻ lạ ở thiên đường"
của Simone Weil (Bản dịch của Phùng Thăng)  
và chiếc thẻ cài sách(Bookmark)  do Duyên tặng.Một tấm thẻ cài vào lòng trang sách cũ
Một chữ duyên nằm dưới cuống hoa khô
Một màu xanh thẳm của biển hồ
Và  "tình yêu Thượng đế và sự bất hạnh"

Tấm thẻ có nghĩa gì, chỉ là Bookmark
Vây mà ta lại dùng nó, bây giờ
Có phải chữ  duyên kia như thể con đò

Giúp ta tiếp tục đọc Phùng Thăng dịch mỗi ngày
Tiếp tục đọc Simone Weil mỗi ngày

Bởi em bởi ta  bây giờ như một cuống hoa khô
Chiếc nệm xanh thẩm là biển hồ bất hạnh

Trần Hoài Thư
June 11, 2016