Thursday, June 2, 2016

2348. Tranh ĐINH TRƯỜNG CHINH : KHÔNG KHÓI HOÀNG HÔN CŨNG NHỚ NHÀ Oil on canvas - May 2016


t r a n h
đinh trường chinh


KHÔNG KHÓI HOÀNG HÔN CŨNG NHỚ NHÀ (*)
Oil on canvas - May 2016
đinh trường chinh


     (*) Tràng giang, Huy Cận.