Monday, May 30, 2016

2345. Tranh ĐINH TRƯỜNG CHINH M Ù A X O À I Oil on canvas - May 2016


t r a n h
đinh trường chinh


M Ù A   X O À I
Oil on canvas - May 2016
đinh trường chinh