Friday, May 20, 2016

2324. Tranh TRƯƠNG VŨ: NHÀ NGÓI ĐỎ TRONG KÝ ỨC HỖN MANG tưởng nhớ Nguyễn Xuân Hoàng - sơn dầu trên ván ép - thực hiện năm 2016.


T r a n h
TRƯƠNG VŨ


NHÀ NGÓI ĐỎ TRONG KÝ ỨC HỖN MANG
tưởng nhớ Nguyễn Xuân Hoàng
sơn dầu trên ván ép
thực hiện năm 2016.