Sunday, May 1, 2016

2292. Tranh NGUYỄN QUANG CHƠN Chân dung Lữ Quỳnh

t r a n h
nguyễn quang chơn


CHÂN DUNG LỮ QUỲNH
Nguyễn Quang Chơn vẽ qua trí nhớ
Oil on canvas – May 2, 2016