Thursday, April 21, 2016

2268. Tranh TRƯƠNG VŨ : Bèo giạt - sơn dầu trên bố, 24" x 36", thực hiện năm 2014.


T r a n h
TRƯƠNG VŨ


B È O  G I Ạ T
sơn dầu trên bố, 24" x 36",
thực hiện năm 2014.