Saturday, April 16, 2016

2257. Thơ TRẦN HOÀI THƯ Nhớ một thời Khu Sáu (9)


TRẦN HOÀI THƯ
Nhớ một thời Khu Sáu (9)


Xe lam - Ảnh: internet


18.

Những chiếc xe lam khó quên


Vi đêm bn vi m m
V
i đêm trng mt dưới b rch mương
Sáng ra, ghé quán bên đ
ường
Ly xí n
i, cc xây chng,  bc hơi
B
ng nghe lam vng  Gò Bi
Nh
ư hi chuông báo mt ngày bình an
Ng
ười ta đi lính làm quan
Tôi đây đi lính xe lam đ
ng hành
Đ
ng hành ngh phép dưỡng binh
Đ
ng hành  v  ph Qui Nhơn, bn bè
Có quán s
m có cà phê
Có cô hàng, ng
c thp thò vải phin
Đ
ng hành  xó ró mt mình
Ng
i  xe lam chy vòng vòng  ngược xuôi
Gò B
i  lam chy máy vui
Qui Nh
ơn lam chy sao li bun tênh?

Trần Hoài Thư
April 16, 2016