Saturday, April 9, 2016

2233. TRẦN HOÀI THƯ Nhớ một thời Khu Sáu (3)


Biển Qui Nhơn  (Nguồn: internet)


6.

Th đô có cái Quán Chùa (1)
Mu
n vào cúng,  phi ln bùa Đo Vương  (2)
Nh
ng thng lính kh  dưỡng quân
Bùa đâu mà có thôi đành bái bai
Thôi đành v li Qui Nhơn
Thà chui  vào  quán âm h
n mà vui
Hết tin điếu thuc chia đôi
Còn ti
n ghé quán nghe li Khánh Ly

(1)       La Pagode
(2)      Bc 500 đng


7.

(Hôm qua PVN và tôi cùng nhc v khu Sáu, qua câu chuyn hai đa  có nhc
v mt k nim rt khó quên  vi Phm Cao Hoàng)


Bây gi ni ngoi lên lon
Bây g
i con cháu cháu con yên phn
Nói gì, thì cũng n
i bun
Trong hiu qu
nh bn bc tường chung thân
Nói gì v
bnh trm luân
Nói gì: thì cũng đ
t gn tri xa
May đi còn có Qui Nhơn
Còn khu Sáu, quán  âm h
n lưu thân
B
ng dưng nhc  Phm Cao Hoàng
Tr
ưa nm la đt hong hn cu tôi (3)

Trần Hoài Thư
April 9, 2016
(3) PCH ng trưa. Bn này phá bng cách đt giy kê gn dưới bàn chân