Thursday, April 7, 2016

2229. Thơ TRẦN HOÀI THƯ Một thời Khu Sáu Qui Nhơn (2)


Gành Ráng (Qui Nhơn) – Nguồn: vnexpress,net


4.
Khu Sáu không có Quán Chùa (1)
Mà sao bng hu  li  ùa đến đây
B
n thuê cái mái nhà này
Đ
ta nh mãi tháng ngày  lông bông
Đ
ta rũ bi hành quân
Đ
ta chia chác qun hng ch em
Đ
còn mt ch đt đêm
Khi em h hững nhang đèn  vi ta

(1) La Pagode SG

5.
Qui Nh
ơn đp nht cui tun
Các nàng n
i trú ngp  đường Gia Long
Cám
ơn đi,  chuyến xe lam
Ch
theo da tht ca nàng tôi yêu
Cám
ơn hai chiếc băng ngi
Đ
ta  híp mt bên người vô tâm...
             
Trần Hoài Thư
April 7, 2016