Thursday, March 24, 2016

2202. HOÀNG XUÂN SƠN Rừng tre


HOÀNG XUÂN SƠN
Rừng tre 

      
Tiễn biệt Hoài Khanh


Thôi về
sấm động rừng tre
lá xuyên tâm
mật
lá đè thân nghiêng
chao ơi
       lâu quá
              diện tiền
e ba vạn quyển
nghìn thiên
một tờ
đầu đời
ở vậy rất thơ
xế đời ở vậy
rất bờ bến
trông

Hoàng Xuân Sơn

3.2016