Wednesday, March 23, 2016

2198. Tranh ĐINH TRƯỜNG CHINH "lòng ta trôi chiều cũ dưới chân đèo" tưởng nhớ nhà thơ Hoài Khanh (1934-1916)


t r a n h
đinh trường chinh 
"lòng ta trôi chiều cũ dưới chân đèo"
tưởng nhớ nhà thơ Hoài Khanh (1934-2016)"ôi đồi thông những chiều nghiêng nhớ nắng
lòng ta trôi chiều cũ dưới chân đèo
...
rồi thôi hết đất sẽ là vĩnh viễn
bông hoa kia nở trên xứ điêu tàn
tay yếu đuối ta sẽ còn nắm lại
những lời gì xưa đã hết âm vang "

(Hoài Khanh)