Tuesday, March 8, 2016

2159. Thơ HOÀNG XUÂN SƠN té chơi 1 cú


hoàng xuân sơn
té chơi 1 cú
                        
mừng Hồ Đình Nghiêm                 
thong thả sau khi bổ

chỉ là xoạc cẳng đấy thôi
bắt chước bà chúa tới hồi xang ca
té chơi 1 cú đó mà
ếch mô nỏ chộ toàn là tuyết trơn
ba hồi để vuột da lươn
một hồi nắm cứng nỗi buồn khơi khơi
à thì chơi rồi thì chơi
chào nghiêm một thế đứng ngồi tuyệt luân

Hoàng Xuân Sơn 

8 tháng 3.2016