Monday, February 8, 2016

2100. Tranh TRƯƠNG VŨ: KHI MÙA XUÂN TRỞ LẠI (chất liệu hỗn hợp trên bố, 24" x 30", thực hiện đầu năm Bính Thân 2016).T r a n h
TRƯƠNG VŨ


KHI MÙA XUÂN TRỞ LẠI
(chất liệu hỗn hợp trên bố, 24" x 30",
thực hiện đầu năm Bính Thân 2016).