Saturday, February 6, 2016

2095. CHÀO MỪNG NĂM MỚI BÍNH THÂN 2016: Tác phẩm origami Đinh Trường Giang

CHÀO MỪNG NĂM MỚI

B Í N H  T H Â N  2 0 1 6


Tác phẩm origami và thiệp chúc Tết 2016
Đinh Trường Giang