Friday, February 26, 2016

2137. Tranh ĐINH CƯỜNG Phố mùa đông

t r a n h
đinh cườngPHỐ MÙA ĐÔNG
sơn dầu trên giấy - dinhcuong