Wednesday, February 24, 2016

2133. Tranh ĐINH TRƯỜNG CHINH Trăng tháng giêng


t r a n h
đinh trường chinh
TRĂNG THÁNG GIÊNG
sơn sầu đinh trường chinh