Saturday, February 20, 2016

2121. Tranh TRƯƠNG VŨ Cây khô bên dòng nước: sơn dầu trên bố, 30" x 24", thực hiện năm 2016


T r a n h
TRƯƠNG VŨ


Cây khô bên dòng nước:
sơn dầu trên bố, 30" x 24",
thực hiện năm 2016