Sunday, January 31, 2016

2084. Tranh ĐINH TRƯỜNG CHINH Cổng


T r a n h
đinh trường chinh
C  Ổ  N  G
Oil on canvas – dtc